Ban hành Quy định về phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện, thị, thành ủy trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 

Quy định số 34-QĐ/TU, ngày 14.8.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện, thị, thành ủy (gọi tắt là hai bên) để thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên.

Công tác phối hợp tập trung vào những nội dung trọng tâm sau: (1) Nghiên cứu, đề xuất xây dựng chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy chế, quy định của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cụ thể hóa thành đề án, chương trình, kế hoạch liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; (2) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kế hoạch, chương trình hành động của Trung ương, của Tỉnh ủy về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; (3) Thẩm định hoặc tham gia ý kiến đối với các đề án có liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy hoặc ban hành theo nhiệm vụ, thẩm quyền của mỗi bên; (4) Chủ trương, định hướng và chỉ đạo xử lý một số vụ việc, vụ án nghiệm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm hoặc có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan tư pháp liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng. Chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đơn thư khiếu nại, tố cáo có nội dung về hành vi vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng có liên quan đến tổ chức và cán bộ thuộc diện ban thường vụ huyện, thị, thành ủy quản lý. Phối hợp triển khai công tác cải cách tư pháp ở địa phương; chủ trương xử lý các vấn đề đột xuất, nổi cộm, nghiêm trọng, phức tạp tại địa phương liên quan đến an ninh, trật tự ở các địa phương, nhất là an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, dân tộc; (5) Công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm lại cán bộ các cơ quan khối nội chính thuộc thẩm quyền của mỗi bên theo Quy định sô 09-QĐi/TU, ngày 20/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cung cấp, trao đổi thông tin về cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ huyện, thị, thành ủy quản lý có dấu hiệu vi phạm hoặc có khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; (6) Thực hiện chế độ báo cáo, thông tin về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp theo quy định; (7) Nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức các cuộc họp, hội nghị, tọa đàm, tập huấn nghiệp vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; (8) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao. (HY- tổng hợp)

477 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 64
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 65
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 13151078